Přítomno členů: 4

Omluveni: 3

 

Na schůzi OV bylo projednáno:

  • firma VHS Bohemia, a.s., provádějící stavbu “Rokytno - novostavba vodovodu a kanalizace” (součástí je přípojka hasičárny a sousedících objektů na kanalizaci) zažádala o prodloužení termínu dokončení stavby, a to takto: dokončení technolog. části do 31. 12. 2021, dokončení povrchů komunikací do 15. 5. 2022. MěÚ NMNM se žádostí souhlasil s podmínkou: od 1.1.2022 až do zprovoznění čerpací stanice a propojení kanalizační přípojky z objektu hasičské zbrojnice č.p. 49 budou náklady na vyvážení jímky na odpadní vody z tohoto objektu hrazeny zhotovitelem stavby, tj. společností VHS Bohemia a.s.. Vyjádření Osadního výboru nebylo vyžádáno, OV byl pouze informován. V případě žádosti o stanovisko by s tímto OV nesouhlasil.
  • na parcele 133/1 (naproti Arche) byly vytyčeny body pro zbudování nového stání pro kontejnery na odpad, kam budou po zhotovení přemístěny.
  • po skácení lípy u Hotelu Rokytno bylo vyjednáno vysázení nových stromů náhradou za tento strom. K vysázení mělo dojít podél staré cesty na Studnice, nicméně vlastník sousedních pozemků s výsadbou nesouhlasí, nebude tedy provedena. Nyní bude hledána nová lokalita, kde by vysázení bylo vhodné.

 

osadní výbor obce